08.02.2018
BCAST – Odpowiedz na pytania SATKuriera

1. Przypuścimy, że jest nadawca, który chciałby wejść w emisję DAB+ w Polsce. Co powinien zrobić, krok po kroku, aby zaistnieć w multipleksie radia cyfrowego? Jakie koszty musi ponieść? Jakich pozwoleń potrzebuje i u kogo?

Emisja cyfrowa DAB+ nie powinna być przerażająca lub problematyczna dla małego, lokalnego nadawcy. Jeśli podejmie on decyzję, aby rozpocząć takie nadawanie, powinien uwzględnić kilka prostych elementów, dokonać kilku formalnych kroków oraz zaalokować dodatkowy, relatywnie niewielki budżet jednorazowy oraz comiesięczny. Nadawanie radia cyfrowego – z perspektywy nadawcy (lub świadczenie usług emisji radia cyfrowego z perspektywy operatora radiodyfuzyjnego jak np. BCAST), w istocie rzeczy jest analogiczne do radia analogowego. Wymagane jest pokrycie stosownych opłat administracyjnych (dla radia cyfrowego: koncesja, rezerwacja częstotliwości, pozwolenie radiowe) oraz realizacja techniczna emisji programu (uformowanie i nadawanie sygnału).

Nadawca musi uwzględnić dwie główne płaszczyzny oraz trzecią – fakultatywną, która może się przysłużyć lepszej percepcji wśród słuchaczy:

1.Nakłady administracyjne

Istotnym jest podkreślenie faktu, iż aktualnie w Polsce nie mamy przewidzianej konkretnej rządowej strategii dot. cyfryzacji radia. Pomimo przeznaczenia pewnych zasobów częstotliwościowych pod rozwój radiofonii cyfrowej (tzw. 3 warstwy), aktualnie poza emisjami Polskiego Radia (pierwszy ogólnokrajowy multipleks cyfrowy) i dwoma emisjami testowymi (eksperymentalnymi), przestrzeń widmowa pozostaje analogowa. Przetarcie szlaków wcale nie musi być skomplikowane, choć wymaga pewnych zabiegów. Przede wszystkim nadawca dopełnić musi formalności administracyjnych i zgłosić chęć rozszerzenia (lub jeśli jest to nowy nadawca – uzyskania) koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych. Jest to opłata za „warstwę” związaną z treściami. Dla małego, lokalnego nadawcy (zasięg: kilkadziesiąt tys. mieszkańców) jest to koszt jednorazowy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na czas koncesji, w zależności od wyestymowanego pokrycia ludnościowego (liczba mieszkańców w zakresie programu). W przypadku testów lub eksperymentów, po złożeniu właściwego wniosku do regulatora (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), koszt ten może zostać zminimalizowany lub wyłączony.

Dodatkowe zobowiązanie z jakim musi liczyć się nadawca to opłata za prawo do dysponowania częstotliwościam (o łącznej szerokości do 1 MHz wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze 1 gminy lub mniejszym w zakresie częstotliwości 174-470 MHz), regulowane w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w cyklu rocznym. Wartość podstawowa dla obszaru jednej gminy miejsko- wiejskiej (i wiejskiej) to 115 zł, a dla jednego miasta na prawach powiatu 250 zł. Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 6 grudnia 2013 (Dz.U. poz 1586) wysokość opłat została przejściowo do 31 grudnia 2017 obniżona do 10% wartości podstawowej (dla gmin miejsko wiejskich do 11,5 zł, dla miast powiatowych 25 zł). 22 grudnia 2017 RM wydała rozporządzenie zmieniające, które wydłuża preferencyjną stawkę na okres do końca 2022 roku. W przypadku DAB+ alokujemy na jeden multipleks kanał o szerokości 1,5 MHz, stąd opłata będzie iloczynem kwoty i współczynnika 1,5, czyli np. dla jednego miasta na prawach powiatu opłata będzie wynosić 37,5 zł na rok, czyli ok. 0,1 zł za dzień.

Oczywiście w przypadku każdego multipleksu emitowanego na określonym terenie wymagane jest wyliczenie i uzgodnienie z regulatorem pokrycia powierzchniowego (dokładna liczba gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast) w stosunku do którego będzie wyliczana sumaryczna opłata, wg przedstawionego przykładowego schematu jednostkowego (per 1 gmiana lub miasto). Na koniec wymagane jest również wystąpienie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie pozwolenia radiowego. Taką opłatę z reguły ponosi właściciel nadajnika, czyli operator. Jeśli operatorem technicznym byłby sam nadawca koszt takiego pozwolenia to niecałe 100 zł, dla operatora niebędącego nadawcą koszt to ok. 2 tys. złotych.

2. Nakłady techniczne

Realizacja techniczna odbywa się na 2 płaszczyznach:

1. Mutlipleksacja programu w ramach określonej wiązki programów (multipleksu). Multipleksacja, czyli „łączenie” programu z pozostałymi programami radiowymi dostępnymi na danej częstotliwości, wymaga dostarczenia tych sygnałów do jednego punktu, gdzie dokonana zostaje odpowiednia obróbka, „wyposażenie” w parametry i dane charakterystyczne dla DAB+, sformatowanie do dalszej transmisji oraz dostarczenie do obiektu nadawczego.

2. Nadawanie – usługa rozsiewu sygnału. Jest to usługa emisji programu w powietrze z obiektu nadawczego, wyposażonego w odpowiedni sprzęt nadawczy (nadajnik, kodery) i anteny. Techniczna realizacja emisji jest podstawową usługą świadczoną przez operatorów radiodyfuzyjnych (np. BCAST).

Nadawca radiowy, który chciałby współpracować z operatorem (w kwestii poprawy parametrów emisji, wsparcia i monitoringu, zapewnienia odpowiednich czasów reakcji), musi uwzględnić konieczność podpisania kontraktów na obie realizacje. Zakres współpracy z danym operatorem (np. BCAST) może dotyczyć tylko wybranego elementu: albo multipleksacji, albo nadawania. Jednak to chęć kompleksowego wsparcia nadawców była podstawą do wykreowania nowej usługi w ramach BCAST – DABCAST (połączenie DAB+ i BCAST). Rozwiązanie DABCAST idealnie rozwiązuje problemy i spełnia potrzeby małych, lokalnych nadawców i nie tylko ich. Dzięki podejściu chmurowemu, DABCAST zapewnia:

1. Kompletną obsługę – całościowe rozwiązanie ze wsparciem i zarządzaniem w chmurze (VS+MUX+TX jako Radio as a Service);
2. Szybkie wdrażania:
– nowe usługi chmurowe (VS+MUX) mogą być wdrażane natychmiast bez konieczności produkcji sprzętu i integracji;
– techniczne uruchomienia emisji – rozpoczęcie nadawania na własnym obiekcie to ok. 2 tygodnie;
3. Brak konieczności pokrycia nakładów inwestycyjnych (tzw. CAPEX) – nadawca tylko podpisuje kontrakt;
4. Elastyczność – model RaaS umożliwia łatwe kreowanie i nadzorowanie usług, dodawanie nowych programów do multipleksu, powielanie programów dla różnych multipleksów (szczególnie istotne w przypadku regionalizacji);
5. Skalowalność i dostępność – dzięki podejściu cloud, usługa może być dostępna globalnie i bez ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę klientów;
6. Neutralność technologiczne (z ang. future-proof) – aktualnie DABCAST jest wdrażane dla radia w standardzie DAB+, ale może być to każda inna radiowa cyfrowa technologia lub nowy standard rozsiewczy.

Podobnie jak dla multipleksów telewizyjnych, wybór operatora technicznego dla multipleksu radiowego odbywać się będzie w drodze konkursu organizowanego przez regulatora lub w drodze negocjacji bezpośrednio z nadawcą (lub nadawcami obecnymi w danym multipleksie). Zarówno nadawanie jak i multipleksację nadawca (bądź nadawcy) może zrealizować we własnym zakresie. Jeśli chodzi o realizację emisji (nadawanie) nadawcy muszą przewidzieć koszt przygotowania obiektu (anteny, nadajniki, filtry, instalacja) – jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z kolei multipleksacja zrealizowana na profesjonalnych urządzeniach (serwery, kodery audio, przełączniki, etc) to nawet kilkaset tysięcy złotych. Wśród małych i lokalnych nadawców popularne jest korzystanie z rozwiązań otwartych (tzw open-source), gdzie aplikacje do multipleksacji instaluje się na sprzęcie klasy PC wyposażonym w dedykowane karty. Koszt takiego rozwiązania to kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zarówno nadawanie jak i multipleksacja realizowane we własnym zakresie wymagają zaangażowania dedykowanych zasobów (czas, ludzie, itp.) do utrzymania usług. W usłudze operatorskiej, jaką oferuje BCAST, techniczna odpowiedzialność za utrzymanie usług leży całkowicie po stronie operatora radiodyfuzyjnego.

3. Nakłady programowe

Bill Gates powiedział kiedyś „Content is the king” (dosłownie: „Treść jest królem”). Zagraniczne przykłady pokazują, że jest to element, który powinien być traktowany z wyjątkowym zaangażowaniem i pasją. Zmiany audycji nie są wymagane, a jedynie sugerowane. W przypadku DAB+, aby przekaz radia był silniejszy (praktyka przyjęta przez branżę) konieczne byłoby przygotowanie elementów charakterystycznych tj. rozszerzony w stosunku do FM tekst (tzw. DLS, Digital Label Signal) oraz pokaz slajdów (tzw. SLS – Slideshow). Standardowo każde rozwiązanie do multipleksacji powinno w sobie zawierać moduł do zarządzania danymi stowarzyszonymi ze strumieniem. Przygotowanie dedykowanego „cyfrowego” materiału (zarówno tylko danych podstawowych jak tekst i obrazki, oraz bardziej rozbudowanego w postaci niezależnej od FM audycji) i obsługa przetwarzania, może być już pewnym kosztem (konieczność alokacji zasobów, współpraca z twórcami dodatkowych treści etc.), który nadawca musi uwzględnić w swoich cyfryzacyjnych planach.

Nie taki jednak diabeł straszny jak go malują. Platforma DABCAST będzie zawierać w sobie unikalny moduł do zarządzania treściami tzw. Wirtualne Studio (VS). Będzie to intuicyjna aplikacja WWW, która nie tylko umożliwi tworzenie nowych audycji (muzyka, rozmowy, reklamy, tekst, slajdy, usługi dodatkowe związane z cyfrowymi treściami, tworzenie audycji/ nagrywanie programów etc.), ale pozwoli również na adaptowanie programów „analogowych” pod kątem emisji w cyfrze: VS pozwoli na podmianę reklam oraz konkretnych audycji na te przygotowane tylko dla radia cyfrowego. VS pozwala też na tworzenie nowych bloków tematycznych, dodawanie danych stowarzyszonych z sygnałem DAB+, itp. Ewentualne zmiany w programie będą musiały być jednak zgłoszone do regulatora. Tak czy inaczej VS będzie elementem składowym rozwiązania DABCAST i będzie je unikalnie – na skalę globalną – uzupełniać. Na rynku nie istnieje obecnie rozwiązanie oferujące taką funkcjonalność

W przypadku chęci uczestniczenia w testach, poza uregulowaniem kwestii koncesyjnej z regulatorem (oraz uiszczenia dedykowanych opłat za wykorzystywanie częstotliwości), działania nadawcy ograniczają się do skontaktowania z BCAST i określenia swoich wymagań lub przedstawienia możliwości infrastrukturalnych (jeśli emisja prowadzona będzie z własnego obiektu nadawcy). Wszelkie dalsze działania i koszty przygotowawczo uruchomieniowe pokrywa BCAST. Czas potrzebny na uruchomienie usługi to 4-5 tyg., co wynika głównie z konieczności zorganizowania urządzeń i/lub doposażenia stacji w dedykowaną instalację antenową. Na obiektach własnych BCAST techniczne uruchomienie emisji to czas kilku dni do maksymalnie 2 tygodni.

2. Czy BCAST posiada odpowiednią infrastrukturę nadawczą i pozwolenia, by nadawać w DAB+ w Polsce? Jeśli tak, to jak rozległa jest jego sieć? Z ilu nadajników się składa i jakie jest procentowe pokrycie sygnałem terytorium Polski lub populacji?

BCAST jest alternatywnym operatorem radiodyfuzyjnym (wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych) zapewniającym emisje radiowe i telewizyjne na terenie całego kraju. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu działalności nasza firma z powodzeniem zaistniała w świadomości nadawców zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Trzon zespołu BCAST stanowią osoby, które posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w telekomunikacji (radiodyfuzji), min. zdobyte w trakcie współpracy z INFO-TV-Operator/INFO TV-FM, Grupą Orange, Netią oraz w sektorze finansowym (BCG, Alior Bank, DB Bank). Konsekwentnie realizując założoną od powstania działalności strategię, BCAST zdołał nawiązać ścisłą i partnerską współpracę z najważniejszymi nadawcami RTV w Polsce (duże grupy medialne), jak również z małymi, prywatnymi rozgłośniami lokalnymi. Obsługa techniczna nadawców pozwoliła BCAST na uruchomienie 25 obiektów nadawczych, na których emitowanych jest blisko 50 częstotliwości radiowych FM oraz 2 multipleksy lokalne DVB-T.

Alternatywny model operatorstwa polega na adaptacji do usług rozsiewczych istniejących obiektów i budowli (wysokie budynki mieszkalne i komercyjne/biurowe, kominy, budynki przemysłowe, wieże operatorów komórkowych, itp). Aktualnie BCAST posiada w “portfolio” (tzn. posiada do nich zweryfikowane warunki dostępu) ponad 150 obiektów na terenie całej Polski, jak również dysponuje warunkami ramowymi o współpracy z dwoma operatorami komórkowymi, uzyskując dostęp do kilku tysięcy wież i masztów. Taka pula potencjalnych obiektów pozwala na zapewnienie lokalnych emisji (z reguły małej mocy) praktycznie w każdym miejscu w Polsce. Wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom i oczekiwaniom nadawców komercyjnych, BCAST planuje również budowanie własnych wież i masztów (kilka procesów administracyjnych jest już rozpoczętych). Firma posiada doświadczenie, kompetencje i zasoby do przeprowadzania całego projektu inwestycyjnego budowy obiektów telekomunikacyjnych, od momentu uzgodnienia częstotliwości oraz lokalizacji, poprzez cały proces budowlany, aż do wyposażenia obiektu w niezbędne urządzenia telekomunikacyjne. BCAST współpracuje z największymi dostawcami i producentami rozwiązań radiodyfuzyjnych w Polsce i na świecie.

Bardzo istotne jest podkreślenie faktu, iż BCAST stanowi alternatywę tylko i wyłącznie dla emisji małej i średniej mocy (w przypadku radia) i tylko dla emisji lokalnych DVB-T (w przypadku telewizji). Emisje małej i średniej mocy (do 10kW ERP) oznaczają po prostu, iż zasięg (pokrycie terenu sygnałem) jest ograniczone do kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów wokół stacji, z ulokowaniem samej stacji w centrach miast. W przypadku naziemnej telewizji działalność BCAST aktualnie koncentruje się na obsłudze dwóch lokalnych multipleksów: największy lokalny MUX L4 we Wrocławiu i Świdnicy oraz MUX L7 w Lubinie i Jakubowie.

3. Dlaczego Państwa zdaniem nadawca powinien zwrócić się do Was jako do operatora DAB+ a nie do konkurencyjnego EmiTela?

Emitel jest jedynym operatorem na rynku dysponującym obiektami nadawczymi umożliwiającymi pokrycie obszaru całego kraju w oparciu o specyficzne kryteria obiektów jak:
1. Wysoka moc emisji (kilkadziesiąt kW ERP);
2. Wysokość konstrukcji (powyżej 150 m npt);
3. Ulokowane na terenach wyżynno-górskich i w miejscach „niedostępnych”.

Taka sytuacja ukształtowała się w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania na rynku rozsiewczym. Pozycja została wzmocniona przez dwie akwizycje, które miały miejsce w pierwszej połowie 2013 roku (przejęcie spółek RSTV i Info-TV-Operator). W praktyce (w odniesieniu do usług) powyższe informacje oznaczają bezsprzeczną dominację Emitel jako operatora technicznego dla emisji średniej i dużej mocy dla radia analogowego FM oraz emisji multipleksów ogólnokrajowych telewizji cyfrowej DVB-T (5 z 5 multipleksów ogólnokrajowych).

Nie oznacza to jednak, że Emitel jest idealnym partnerem technologicznym (wyborem z tzw “klucza”) dla małych i lokalnych nadawców radiowych do których BCAST kieruje swoją usługę DABCAST. Wręcz przeciwnie. Z punktu widzenia małego nadawcy z reguły najważniejszym kryterium wyboru rozwiązania (usługi rozsiewczej) jest cena. Dotyczy to zarówno obsługi technicznej emisji, jak i wyboru sprzętu telekomunikacyjnego, umożliwiającego odpowiednie uformowanie sygnału. Potwierdzeniem takiego podejścia jest struktura rynku lokalnego: na ok. 300 częstotliwości, tylko co 10. jest obsługiwana przez Emitel. Pozostałe usługi realizowane są albo przez samych nadawców (odpowiednie własne kompetencje w ramach firmy), albo przez technicznych operatorów alternatywnych (jak np. BCAST, Arkena, Operator FM). W tym miejscu niezwykle istotne jest podkreślenie, że jakość świadczonych usług niezależnie od wyboru operatora jest utrzymywana na bardzo zbliżonym poziomie. Atrakcyjność oferty alternatywnej wynika przede wszystkim z indywidualnego podejścia (możliwość adaptowania rozwiązań pod specyfikę, a nie wybór z szablonu) i elastycznego modelu rozliczeniowego za świadczone usług (barter, dzielenie nakładów inwestycyjnych między operatora a nadawcę, usługi dodatkowe lub po prostu mniejsza marża). Warunki techniczne dla emisji małej i średniej mocy (lokalne, ograniczone zasięgi) nie wymagają świadczenia usług z obiektów wysokich, stąd alternatywny model jest równoważny i w pełni wartościowy. Potwierdzeniem powyższych słów są również usługi BCAST dla lokalnych nadawców telewizyjnych (właścicieli lokalnych multipleksów cyfrowych DVB-T), którzy pomimo analizy rozwiązań Emitela wybrali rozwiązania BCAST (w jednym przypadku MUX “przeszedł” do BCAST po roku od uruchomienia).

Znając potrzeby i ograniczenia małych nadawców, BCAST zaproponował autorskie rozwiązanie DABCAST. Jest to kompletne rozwiązanie w modelu usługowym (nadawca nie ponosi tzw. „kosztów wejścia”, czyli kosztów inwestycyjnych). Realizacja usługi emisji DAB+, w tradycyjnym modelu, wymaga zainwestowania dość sporych środków na część multipleksacyjną. DABCAST, dzięki temu, że jest rozwiązaniem opartym o chmurę zapewnia olbrzymią prostotę, elastyczność i szybkość wdrażania nowych usług i serwisów, a co za tym idzie przejrzystość w rozliczeniu. Strategia BCAST w zakresie wsparcia małych i lokalnych nadawców jest „wielopoziomowa”. Poza oferowaniem usługi DAB+, BCAST oferuje unowocześnianie aktualnej infrastruktury radiowej (analogowej) wszystkim nadawcom. Dzięki ścisłej współpracy i przedstawicielstwu jednej z najważniejszych broadcastowych firm na świecie – WorldCast Systems, oferującej nadajniki radiowe, sprzęt pomiarowy i monitorujący oraz kodeki audio IP. Usługi BCAST są dzięki temu kompletne, a nawet stawiane za referencję innym operatorom. Standardowo wspieramy małych I lokalnych nadawców w zakresie obiektowo- emisyjnym (po wykonaniu niezbędnych analiz zazwyczaj proponujemy obiekty BCAST jako obiekty) oraz serwisowym (automatyzujemy obsługę, doposażamy stacje w urządzenia kontroli oraz zapewniamy usługi niezbędne do bezprzerwowego świadczenia emisji). Rozwiązanie DABCAST oraz kompleksowa obsługa (analog + cyfra + sprzęt + łącza) może się okazać niezwykle istotna dla nadawców w okresie przejściowym cyfryzacji radia (tzw. simulcast).

4. Jak wygląda wnoszenie opłat za usługę DABCAST? Czy wymagane jest podpisanie wieloletniej umowy (ile lat minimalnie) i czy płaci się jednorazowo z góry czy regularnie w odstępach czasu?

Rozwiązanie DABCAST świadczone jest w modelu usługowym, czyli analogicznie do sposobu zapewniania usług emisji radia analogowego FM lub emisji multipleksów lokalnych telewizji cyfrowej. Nadawca nie ponosi bezpośrednio lub pośrednio dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją usługi radia cyfrowego (zakup enkoderów, multipleksera, urządzeń sieciowych), a jedynie pokrywa cykliczne (np. miesięczne) koszty dostarczania i utrzymania usług w okresie trwania kontraktu. Na potrzeby rozwiązania DABCAST zastrzegliśmy nazwę Radio-as-a-Service (www.radioasaservice.com), czyli wprost „radio jako usługa”. Jesteśmy również właścicielem globalnej unikalnej domeny: www.dabpl.us (od technologii DAB+).

Okresy trwania kontraktów operatorskich są różne i zależą od kilku czynników takich jak: długość koncesji, parametry emisji (moc ERP, zasięg, ograniczenia, itp.), charakterystyka obiektu (typ, wysokość, istniejąca infrastruktura), wykorzystany sprzęt (klasa sprzętu, ilość urządzeń), wsparcie ze strony Operatora/poziom SLA (gwarantowany poziom usług). W przypadku usług radia analogowego umowy zawierane są z reguły na 3-4 lata, w przypadku telewizji cyfrowej nawet na czas trwania koncesji (od 5 nawet do 15 lat). Oczywiście, w momencie świadczenia pełnej usługi komercyjnej (z określonymi standardami uruchomienia i utrzymania), wydłużenie czasu trwania kontraktu wpływa na zmniejszenie wysokości miesięcznych opłat. Warunki i zakres usług ustalany jest indywidualnie z każdym klientem – nadawcą, stąd parametry współpracy można tylko uogólniać. Przykładowo: rozgłośnia lokalna działająca administracyjnie w gminie miejsko-wiejskiej z ośrodkiem miejskim i kilkunastoma wsiami (ok. 50 tys. ludności), emitująca program w technologii analogowej FM z obiektu 50-60 m.n.p.t. i mocą emisji 400-500 W ERP, w modelu z operatorem zewnętrznym przy kilkuletnim kontrakcie z SLA (czasem reakcji na awarie) do 24h, ponosi opłaty comiesięczne w granicach 4 – 5 tys. złotych.

Opisany powyżej model rozliczania usług w przypadku radia cyfrowego będzie analogiczny. Umowa, jeśli ma być korzystna finansowo, będzie musiała zostać zawarta na kilka lat (chociażby przez konieczność zamortyzowania nakładów na uruchomienie emisji). Jednakże, patrząc przez pryzmat pojedynczego nadawcy, emisja w DAB+ będzie charakteryzowała się dość znaczącymi oszczędnościami (w momencie upowszechnienia się radia cyfrowego). Ze względu na swoją charakterystykę system DAB+ zapewnia zdecydowanie efektywniejsze wykorzystanie widma częstotliwości. W jednym multipleksie radiowym będzie możliwe umieszczenie od kilku do kilkunastu programów radiowych (w zależności od oczekiwanej jakości dźwięku i ilości usług dodatkowych). Oznacza to, że koszt emisji sygnału radia cyfrowego z jednego obiektu będzie „dzielony” na wszystkich nadawców w nim obecnych. Przyjmując bardzo ogólne i proste założenia, iż w lokalnym multipleksie będzie tylko kilka programów (np. -5) a sama usługa operatorstwa – z uwzględnieniem dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem wiązki programów (multipleksacją) i utrzymaniem emisji – będzie dla „cyfry” dwukrotnie droższa niż dla analogu (jak w przykładzie powyżej), czyli łącznie ok. 8-10 tys. złotych, to korzyści dla każdego z nadawców mogą być gigantyczne: koszt emisji spadnie o połowę a nawet więcej.

W tym miejscu należy podkreślić, iż oferta DABCAST w ramach jednej zryczałtowanej opłaty zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy, czyli:
– formowanie sygnału – multipleksację,
– emisje z obiektu nadawczego – nadawanie,
– utrzymanie tej usługi w trybie 24/7 – monitoring,
– ale również niezwykle intuicyjną i funkcjonalną aplikację do zarządzania treściami (tworzenie audcyji, dodawanie plików muzycznych, reklam, wstawek, usług dodatkowych zwiazanych DAB+).

Co ważne opłata ta będzie określona z góry per jeden dedykowany kanał („slot”) w multipleksie, a nie, jak w przypadku konkurencyjnych rozwiązań, zależna od ogólnej ilości programów w multipleksie (im mniejsza liczba programów, tym opłaty wyższe – co wynika z konieczności pokrycia inwestycji w multipleks). Takie elastyczne podejście jest możliwie dzięki wykorzystaniu przez DABCAST „chmury”. Ta sama „chmura” zapewnia również nieporównywalnie szybsze i efektywniejsze – w stosunku do istniejących rozwiązań – wdrażanie nowych usług dzięki automatyzacji. Tzw. konteneryzacja sprawia, że dzięki jednej komendzie jesteśmy w stanie w kilka minut postawić cały nowy multipleks. Dla porównania – budowa i integracja fizycznego multipleksu, nie licząc czasu potrzebnego na dostawę sprzętu, to kilka dni (jeśli nawet nie tygodni) przygotowań. Najważniejsze z perspektywy rozwoju platformy jest to, że „chmura” pozwala na świadczenie usług multipleksacyjnych praktycznie bez ograniczeń terytorialnych, przy założeniu, iż dostawcą rozwiązań chmurowych jest globalny dostawca jak np. Microsoft, IBM, Amazon lub Google. Aktualnie platforma BCAST wykorzystywana jest we Włoszech (2 multipleksy) i na Sardynii (jeden multipleks). Globalny dostawca gwarantuje również wysoki poziom dostępności usług (99,9 proc.).

Przytoczone powyżej przykłady dotyczące kosztów, uwzględniają sytuację, w której w eterze nadawany jest tylko sygnał cyfrowy. Sytuacja będzie trochę bardziej skomplikowana na etapie przejściowym, (etapie równoległego nadawania obu sygnałów: analogowego i cyfrowego, tzw. „simulcasting”). Wówczas teoretycznie każdy z nadawców będzie utrzymywał emisje w obu standardach i będzie ponosił zwiększone opłaty. Niestety, taka sytuacja może się wydłużyć do kilku lat, chyba, że nastąpi przełom administracyjny i rozwój radia zostanie wsparty rządowymi regulacjami. Jest to jedno z największych zagrożeń związanych z cyfryzacją radia. BCAST ze swoim autorskim systemem DABCAST wychodzi naprzeciw nadawcom próbując zniwelować wszelkie ryzyka i rozwiązuje dwa problemy:

Pierwszy związany jest z wysokością opłat. BCAST otwarty jest na różne modele współpracy, również na model pay-as-you-grow (gdzie niski, symboliczny koszt wejścia, jest kompensowany w późniejszym czasie). Szczególnie ważne dla małych lokalnych nadawców jest to, że na obecnym etapie traktujemy usługę radia cyfrowego DAB+ jako bonus, wartość dodaną do usług analogowych FM dla istniejących i nowych klientów. Każdy nadawca, który zdecyduje się przejść do BCAST z emisją FM otrzyma emisję cyfrową w pakiecie na taki sam okres jak FM. Żaden inny operator w Polsce nie jest w stanie zapewnić takiego rozwiązania. Jest to również odpowiedź na wspomniane wcześniej największe zagrożenie.

Drugi związany jest z samą technologią cyfrowego radia. Zastosowane w DABCAST mechanizmy chmurowe i architektura (oparta o ideę radia programowalnego aplikacyjnie tzw. Software Defined Radio, SDR) zapewniają technologiczną elastyczność i neutralność. W ramach umowy z nadawcą gwarantujemy zachowanie warunków współpracy nawet przy zmianie standardu dla naziemnego rozsiewu radia cyfrowego.

Oczywiście w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i zdobycia przekonania do usługi i firmy oferujemy możliwość przygotowania dedykowanej emisji ze wskazanego obiektu nadawczego z określonymi parametrami na warunkach zależnych od indywidualnych ustaleń. Aktualnie, w związku z brakiem „twardych” regulacji dotyczących emisji radia cyfrowego, korzystanie z usługi DABCAST nie jest rygorystyczne i długoterminowe. Oferta testowa (eksperymentalna) jest dopasowana zarówno do możliwości nadawcy, jak i otoczenia formalnego (administracyjnego). Zainteresowany nadawca, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń (rozszerzenie koncesji radiowej i uiszczenie opłaty za wykorzystanie częstotliwości), nawiązuje współpracę z BCAST w oparciu oplatformę DABCAST. Współpraca formalnie zawarta jest na okres testów lub eksperymentów (1-2 lata). Opłata za testy jest symboliczna i związana tylko z częściowym pokryciem dodatkowych nakładów niezbędnych do uruchomienia emisji w nowym miejscu (przygotowanie projektów, zakup anteny, zakup elementów nadajnika, zakup konstrukcji, instalacja). W zależności od poziomu wymaganej inwestycji na nowym obiekcie koszt emisji testowej dla jednego nadawcy oscyluje pomiędzy 1 a 1,5 tys. zł. BCAST jako operator w najbliższych miesiącach (luty lub marzec) planuje uruchomienie z wybranymi nadawcami (lokalnymi) dwóch testowych multipleksów we Wrocławiu i w Warszawie.